Rekrutacja

Rekrutacja: www.rekrutacja.uni.lodz.pl


Szanowni Państwo

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo zasady zapisów na zajęcia, ich harmonogram, a także wszelkie informacje potrzebne w toku studiów:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/student/index.php?go=usos/index.php

Dokumenty od osób zakwalifikowanych na studia II stopnia w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane 22.09 w godzinach 14-18


W związku z błędną informacją podaną w decyzjach o przyjęciu na studia I i II stopnia informujemy, że osoby zakwalifikowane na te studia nie ponoszą opłaty za legitymację studencką i indeks

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – TERMINARZ:

Studia niestacjonarne II stopnia: administracja (specjalizacja administracja sądowa)

Rekrutacja elektroniczna: 1.08 2011 r.- 17.09. 2011 r.;

Rozmowa kwalifikacyjna: 20.09.2011 r. w godzinach 13-19 w salach 03, 05, 06, 07 (beczka A, poziom -1) Kandydat musi posiadać przy sobie dowód osobisty oraz pracę licencjacką, a w przypadku gdy uczelnia nie przewiduje pracy licencjackiej- esej lub konspekt przygotowany na egzamin licencjacki.;

Udostępnienie listy osób zakwalifikowanych: 21.09.2011 r.;

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych: 22.09.2011 r. w sali 04 (beczka A, poziom -1).


W związku z niewypełnieniem limitu miejsc na studia II stopnia informujemy, że we wrześniu b.r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, która będzie przeprowadzona na tych samych zasadach co rekrutacja podstawowa. Szczegółowe informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.


administracja, specjalizacja: administracja sadowa studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia
8.07.2011
Lista kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów
Osoby zakwalifikowane zapraszamy do składania dokumentów w dniach: 9.07 godz.10.00-14.00 oraz 11.07 godz.14.00-18.00Sale, w których będą przyjmowane dokumenty to: 04, 05 (beczka A; poziom -1)

Wyniki rekrutacji na studia I stopnia będą dostępne około godziny 17 na stronie https://wyniki-rekrutacji.uni.lodz.pl/ a także na Państwa indywidualnych kontach wygenerowanych w procesie rekrutacji.


Ważne!

Na indywidualnych kontach wygenerowanych w procesie rekrutacji znajdziecie Państwo informację o godzinach w których należy się stawić w dniu 6 lipca b.r. na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia. Przypominamy o zabraniu dowodu osobistego i egzemplarza pracy licencjackiej.
Więcej informacji wkrótce.


Dokumenty do pobrania

Senat UŁ uchwalił zasady i terminarz rekrutacji na studia I i II stopnia na kierunku administracja o profilu urzędnik sądowy

Przeprowadzony zostaje nabór na studia pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunek administracja o profilu urzędnik administracji sądowej oraz na studia drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunek administracja, specjalizacja: administracja sądowa.

Zasady przyjęć dla studiów I stopnia:

Kierunek: ADMINISTRACJA o profilu urzędnik administracji sądowej
Studia pierwszego stopnia (3- letnie) ? niestacjonarne (zaoczne)
Limit miejsc: 80

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
język polski
2
maksymalnie jeden (wymagany)
dowolny przedmiot zdawany na maturze
3
maksymalnie dwa (nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego.
Studia zostaną uruchomione tylko w przypadku zgłoszenia się min. 80 kandydatów.


Zasady przyjęć dla studiów II stopnia:

Kierunek: ADMINISTRACJA – specjalizacja: administracja sądowa
Studia drugiego stopnia (2- letnie) ? niestacjonarne (zaoczne)
Limit miejsc: 120

Zasady przyjęć:
Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku administracja lub jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc, Dziekan może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.
Studia zostaną uruchomione tylko w przypadku zgłoszenia się min. 120 kandydatów.

Terminarz rekrutacji

Etapy rekrutacji Terminy
Elektroniczna rejestracja Od 4 maja do 4 lipca 2011
Udostępnienie danych sekretarzom komisji 5 lipca 2011
Rozmowa kwalifikacyjna * 6, 7 lipca 2011
Udostępnienie list osób zakwalifikowanych w internecie 8 lipca 2011
Przyjmowanie dokumentów 9 lipca i 11 lipca 2011
Przyjmowanie dokumentów nadesłanych pocztą (decyduje data stempla pocztowego ? 11 lipca 2011) Do 15 lipca 2011
Poszerzanie rankingu Do 18 lipca 2011
W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć w wyżej podanym terminie zostanie uruchomiona kolejna rekrutacja albo zostanie przedłużona bieżąca rekrutacja (jeśli zgłosi się zbyt mało osób do uruchomienia kierunku).

* dotyczy wyłącznie studiów II stopnia


Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji

I. Od kandydatów na stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

1. wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania

2.
a.)
w przypadku kandydatów z nową maturą: oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej wydanego przez szkołę ? oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej;

b)
w przypadku kandydatów ze starą maturą: oryginał albo odpis (w przypadku maturzystów od 1998 r.) świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę średnią oraz

3. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

4. kserokopia dowodu osobistego

II. Od kandydatów na stacjonarne oraz niestacjonarne drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1. dokumenty wymienione w punkcie I (wszystkie wymagane dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich)

2. odpis dyplomu ukończenia studiów (wydanego przez szkołę wyższą), w tym od roku 2005 wraz z suplementem do dyplomu; w przypadku osób, które jeszcze nie otrzymały dyplomu ukończenia studiów, będzie honorowane zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez właściwy organ szkoły wyższej

Dokumenty w procesie rekrutacji na Wydziale Prawa i Administracji UŁ będą przyjmowane
w budynku WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 w następujących dniach i godzinach:

9.07 godz.10.00-14.00
11.07 godz.14.00-18.00

Po ewentualnym poszerzeniu rankingu termin dostarczenia dokumentów będzie uzgadniany z kandydatami telefonicznie – nie później niż do 18.07.2011

Sale, w których będą przyjmowane dokumenty to: 04, 05 (beczka A; poziom -1)
Adres mailowy do kontaktu z komisją rekrutacja2@wpia.uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy (CZYNNY OD 4 LIPCA 2011 w godz.9.00-15.00, a w dniach przyjmowania dokumentów w godzinach pracy komisji ): 669 466 955

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia: administracja (specjalizacja administracja sądowa) odbędą się w dniach 6 lipca 2011 oraz 7 lipca 2011 od godz. 9.00 w salach: 03, 05, 06, 07 (beczka A; poziom -1)

Kandydat musi posiadać przy sobie dowód osobisty oraz pracę licencjacką, a w przypadku jeśli uczelnia nie przewiduje pracy licencjackiej – esej lub konspekt przygotowywany na egzamin licencjacki.