Dunaj Magdalena

Wystąpienia na konferencjach

Konferencja Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością , organizator:  Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 16-17 października 2012 ? wystąpienie pt. Poza przymusem piśmienności. Kultura głuchych jako przykład kultury technologicznej.

Konferencja  Etniczność, kultura i polityka: wzajemne zależności, organizator: Zakład Polityki Etnokulturowej Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 18-19 kwietnia 2013r.  ? wystąpienie pt. Status języka migowego a prawo do edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce.

Konferencja Problematyka dysertacji doktorskich, organizator doktoranci MIHSD oraz IHSD Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 11 maja 2013r. ? wystąpienie pt. Głuchota w perspektywie antropologicznej

Publikacje

1. Poza przymusem piśmienności ? internetowe strategie w kulturze głuchych [w:] Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal (red.) Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 69-82

Abstrakt:

Przedmiotem poniższych rozważań jest wpływ wynalazku internetu na osoby głuche w kontekście teorii oralności w klasycznym ujęciu Waltera Onga i Marshalla McLuhana. Termin głuchota rozumie się w tym tekście w znaczeniu kulturowym. Takie ujęcie umożliwia krytyczną analizę kluczowej dla teorii oralności metafory zmysłów wzroku i słuchu, a przytoczone w dalszej części artykułu badania dotyczące użytkowania internetu przez osoby głuche stanowią egzemplifikację oralnego modelu kultury. Zaprezentowane w artykule podejście do oralności zostanie także wpisane w szersze teoretyczne ramy socjologii ciała w koncepcjach ciała jako elementu gry interakcyjnej oraz ucieleśnienia będącego źródłem wiedzy i doświadczenia.

2. ?Czy Jezus rozumie język migowy? Skąd go zna?? w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Monika Sosnowska (red.), Kultura spod znaku Gender, Uniwersytet Łódzki Wydział Filozoficzno-Historyczny, Łódź 2013, s. 87-99

Abstrakt:

Bez aktu wyznaczenia granic i nadania nazwy nie może się rozpocząć ani spotkanie ani poznawanie innej kultury. To spostrzeżenie ma fundamentalne znaczenie dla tematu niniejszego artykułu: gender w wielokulturowej perspektywie Głuchoty. Pojawia się tu bowiem nie jedna (gender) ale dwie kategorie (gender, Głuchota), co do których performatywny akt wyznaczenia granic nie został jeszcze podjęty. Tak jak w konstytuującym się obecnie ujęciu transgenderowym próbie zakwestionowania ulega ostry podział rodzajowy tak w dyskursie na temat Głuchoty następuje przesunięcie z wymiaru (nie)pełnosprawności ciała na wymiar języka. Co robią Głusi, żeby być Głuchymi? Analiza wybranych wątków na Deaf.pl czyli ?forum dyskusyjnym osób z wadą słuchu? (Deaf.pl, strona główna) stanowi jeden z punktów wyjścia do poszukiwania odpowiedzi na pytanie wokół jakich centr buduje się aktywność, którą w języku polityk tożsamości nazwać trzeba aktywnością Głuchych. Z drugiej strony przegląd dostępnych danych statystycznych dotyczących osób z wadą słuchu wskaże na trudności opisowe generowane przez ujęcie głuchoty w perspektywie niepełnosprawności zarówno w modelu medycznym jak i społecznym. Performatywnie podkreślane niedopasowanie do modelu opisującego ludzi chorych rozbudza potrzebę pozytywnego zdefiniowania doświadczanego przez osoby Głuche poczucia wspólnoty. A zatem. Co to znaczy Głuchota? Jakie strategie umożliwiają przynależność do wspólnoty Głuchych? Jakie miejsce w konstruowaniu Głuchoty zajmuje kategoria gender?

3. Edukacyjne wojny o głuchych – między oralizmem a manualizmem, [w:] Zbliżenia Cywilizacyjne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku (przyjęta do druku)

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie w jaki sposób definiowanie języka migowego
i porozumiewania się tym językiem miało wpływ na podejście do edukacji osób głuchych. Termin głuchota wykorzystany w artykule odwołuje się do koncepcji etnicznego modelu głuchoty. Jest to podejście krytyczne wobec najbardziej rozpowszechnionych ujęć medycznych (głuchota jako choroba) jak i społecznych (głuchota jako niepełnosprawności). W pierwszej części artykułu zaprezentowano historię debaty dotyczącej metod nauczania osób głuchych, która toczyła się w Europie od drugiej połowy XVIII w. a w Polsce od drugiej połowy XIX w. między zwolennikami stanowisk określanych mianem oralizmu i manualizmu. Autorka odwołuje się do wybranych faktów z historii edukacji instytucjonalnej osób głuchych a także prezentuje wybrane stanowiska najważniejszych postaci związanych z nauczaniem głuchych.

W drugiej części artykułu autorka przedstawia w jaki sposób rozwijana w obrębie deaf studies koncepcja etnicznego charakteru społeczności osób głuchych wpłynęła na formułowanie się postulatów edukacyjnego równouprawnienia języka migowego jako języka mniejszości. W artykule przedstawiono dwa wymiary tego procesu. Pierwszy z nich ma charakter krytyczny: metody edukacji osób głuchych są poddane analizie z wykorzystaniem pojęcia audyzmu. Odwołując się do przykładów opracowań naukowych autorka pokazuje w jaki sposób perspektywa audystyczna wpływa na kształt prezentowanej wiedzy. Drugi wymiar procesu formułowania postulatów równouprawnienia ma charakter pozytywny i zawiera się w projekcie edukacji dwujęzycznej, której celem jest nabycie przez głuchych uczniów porównywalnych kompetencji posługiwania się zarówno językiem migowym jak i pisaną odmianą języka mówionego.

Działalność naukowo-badawcza

Badania społeczności osób głuchych w Polsce: wpływ praktyk związanych z językiem migowym na proces kształtowania się głuchej tożsamości kolektywnej. Badania prowadzone w języku migowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.