O studiach

WHAT LIFE BE IF WE HAD NO COURAGE TO ATTEMPT ANYTHING? Vincent Van Gogh

Studia doktoranckie Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie (MIHSD) prowadzone w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, są jedyną tego typu ofertą edukacyjną w Polsce.

Projekt MIHSD, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) jest adresowany do absolwentów (z tytułem magistra) szkół wyższych; również tych, którzy pracują zawodowo w instytucjach poza akademickich.

Odbyte w ramach czteroletniego programu MIHSD studia maja umożliwić uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie wielowymiarowej interdyscyplinarnej wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie szeroko pojętej humanistyki. Wiedza ta oraz przeprowadzone  badania, przedstawione w formie dysertacji, staną się podstawą otrzymania stopnia doktora nauk humanistycznych.

Uznane autorytety naukowe, w tym również specjaliści z zagranicy, tworzą kadrę nauczycieli akademickich, przygotowanych do realizacji starannie opracowanych merytorycznie oraz metodologicznie kursów do wyboru w ramach dziesięciu bloków tematycznych (językoznawstwo, literaturo- i kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, historia Europy, filozofia, historia Polski, etyka, studia genderowe, międzynarodowe stosunki polityczne i studia europejskie).

Struktura studiów

Program MIHSD

Standardy kształcenia

Absolwent Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich będzie reprezentował szczególną sylwetkę absolwenta, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego w ramach programu planowanego w znacznym stopniu w sposób indywidualny przez doktoranta (w konsultacji z opiekunem naukowym). Program realizowany będzie w ramach tematycznych bloków zagadnień na trzech różnych poziomach specjalizacji, jakie umożliwiają trzy Wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Specjalistyczne przygotowanie i szeroka, wielowymiarowa i interdyscyplinarna edukacja humanistyczna da w efekcie absolwentowi MIHSD umiejętność podejmowania pracy, wymagającej jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury oraz życia społeczno-politycznego tak na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz w wymiarze regionalnym i środowiskowym. Umożliwi krytyczną analizę przez absolwenta faktów i procesów współczesnego świata. Będzie także doskonałym punktem wyjścia do kształtowania dalszej kariery naukowej, wymagającej nowatorskiego podejścia do stawianych zadań.

Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MIHSD może także podejmować pracę dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym standardami edukacyjnymi. W przypadku omawianego programu będzie możliwe np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki, politologii oraz stosunków międzynarodowych tak w wymiarze międzycywilizacyjnym, jak i przede wszystkim europejskim. Absolwenci MIHSD przyczyniać się będą w ten sposób do kształtowania współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie brak tego typu kadry, dysponującej profesjonalnym przygotowaniem akademickim.