O studiach

Gondolą w świat wiedzy… języka i kultury włoskiej
Łódź ti aspetta!


Sekcja Włoska Katedry Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UŁ z przyjemnością informuje, iż rozpoczęła realizację projektu Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

filologia włoskaW ramach projektu otwierany jest m.in. nowy kierunek
3-letnich studiów neofilologicznych licencjackich:

Italianistyka z translatoryką

(filologia włoska ze specjalizacją przekładoznawczą) – studia stacjonarne

studia dzienne I stopnia zakończone tytułem licencjata filologii włoskiej z przygotowaniem do zawodu tłumacza odmian specjalistycznych języka włoskiego

Informacje wstępne o kierunku

Kierunek filologia włoska (italianistyka z translatoryką) w UŁ posiada innowacyjny program kształcenia, oparty o standardy dla specjalności filologia włoska oraz elementy skutecznego nauczania języka i kultury włoskiej w perspektywie uzyskania kwalifikacji translatorskich i wejścia na rynek pracy.

W toku studiów przewidywany jest udział narzędzi multimedialnych, m.in.:

 • wyspecjalizowane laboratorium językowe ze skomputeryzowanymi stanowiskami do pracy indywidualnej i w grupie,
 • metody aktywizujące, w tym: e-learningowa i projektowa.

Kierunek dysponuje rozbudowanym zapleczem bibliotecznym w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i translatoryki włoskiej (najnowsze słowniki, leksykony, encyklopedie, wydania kanonu literatury włoskiej, materiały do nauki języka włoskiego, publikacje naukowe z zakresu specjalizacji językoznawczej, literaturoznawczej i teorii tłumaczeń, mapy, multimedialne materiały dydaktyczne).

W harmonogramie studiów będą organizowane wizyty dydaktyczne profesorów z uczelni włoskich i polskich ośrodków italianistycznych.

Studia zakończą się egzaminem licencjackim w określonej dziedzinie seminaryjnej i zawodowej specjalizacji translatorskiej. Nie przewiduje się pisania pracy licencjackiej. Wybrane przedmioty, np. w bloku translatorskim, będą powiązane z realizacją określonych projektów jako podstawy zaliczenia.
Nauka na kierunku jest bezpłatna. Odbywa się w trybie stacjonarnym (dziennym).

Program kształceniaszczegółowy plan studiów

Treść programu nauczania dostosowano w sposób jak najbardziej możliwy do potrzeb studentów i do realnych korzyści dla ich przyszłego zatrudnienia.

Uwzględniono w nim:

 • blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio-zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i lektoratem z drugiego języka nowożytnego,
 • blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz
 • blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z praktykami studenckimi.

Główne przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka włoskiego od początku lub na poziomie średnio-zaawansowanym, powiązana z kształceniem translatorskim,
 • terminologie specjalistyczne włosko-polskie,
 • historia literatury włoskiej,
 • historia Włoch,
 • kultura artystyczna Włoch,
 • geografia kulturowa Włoch,
 • realioznawstwo włoskie,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • fonetyka
 • emisja głosu (umiejętność posługiwania się głosem jako narzędziem),
 • gramatyka opisowa języka włoskiego,
 • historia języka włoskiego,
 • gramatyka kontrastywna,
 • komunikacja językowa i strategie uczenia się języków,
 • translatoryka (tłumaczenia ustne i pisemne specjalistyczne),
 • narzędzia translatorskie (w tym programy komputerowe do tłumaczenia),
 • łacina, język nowożytny (francuski, niemiecki lub angielski, dostosowany do poziomu znajomości),
 • historia filozofii,
 • informatyka i multimedia.

Przewidziane są także zajęcia do wyboru z oferty Wydziału Filologicznego UŁ. W miare zapotrzebowania będą organizowane także kierunkowe zajęcia do wyboru, np. przedmioty z zakresu: włoskiej literatury współczesnej, kina i popkultury włoskiej, analizy informacji bieżących z Włoch, uzupełniających terminologii specjalistycznych i ogólnego języka włoskiego.

Specjalizacja zawodowa

Wszyscy studenci realizują bezpłatnie translatorską specjalizację zawodową, przygotowującą do zawodu tłumacza języka włoskiego (w szczególności jego odmian specjalistycznych). Możliwa jest realizacja drugiej specjalizacji zawodowej, np. nauczycielskiej, która powstanie, jeśli będzie zainteresowanie ze strony studentów. Jakakolwiek druga specjalizacja zawodowa jest płatna.

Kandydaci

 • Kandydaci rekrutujący na studia nie muszą znać języka włoskiego.
 • Zapraszamy również osoby legitymujące się znajomością tego języka.

Nauka języka włoskiego będzie prowadzona w grupach:

 • dla początkujących od ?zera? (1-2 grupy),
 • na poziomie średnim lub zaawansowanym dla znających język włoski (1 grupa).
 • Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w dziale Rekrutacja.

  Staże i praktyki

  Studentom będą oferowane staże zawodowe w instytucjach związanych z gospodarką i kulturą włoską, głównie w związku z rozwojem kompetencji w zakresie tłumaczeń odmian specjalistycznych języka włoskiego i uprawnień translatorskich (ustnych i pisemnych), pozwalające zastosować w praktyce zdobytą podczas studiów wiedzę.

  Wymiana studencka

  Chętni studenci będą mogli skorzystać z programów wymiany międzynarodowej i krajowej, np. Erasmus, Campus Europae, Most. Aktualnie w ofercie, m.in. wyjazdy na uniwersytety w Rzymie, Mediolanie, Palermo, Messynie, Maceracie, jak również w takich krajach, jak Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Rumunia.
  Absolwenci
  Po 6 semestrach nauki absolwent studiów na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA zdobędzie wiedzę o języku, literaturze i kulturze włoskiej oraz praktyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, przede wszystkim jako tłumacz języków specjalistycznych.
  Nacisk będzie kładziony głównie na rozwój językowy i kulturowy i osiągnięcie co najmniej poziomu C1 znajomości języka włoskiego oraz dobrej znajomości drugiego języka europejskiego.
  Zdobyte kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług edukacyjnych.

  Pytania? Wątpliwości?

  Italianistyka z translatoryką jest częścią projektu Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 4.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).