Kałużny Bartosz

1) artykuły w czasopismach
?Ronald Reagan’s Contribution to the Collapse of the U.S.R.R? IMC Review, Vol 10, Number 4, pp. 80-103

There are some periods in world history which are seen as extremely important due to the changes they brought. One of the most crucial transformations of the last decades took place in the 1980s with its results being visible in the early 1990s. The dusk of the Soviet Union and its collapse led to a complete international reshuffle, as a bipolar world changed into the unipolar one, and millions of Europeans were freed from the totalitarian Soviet captivity. In Europe these changes are frequently attributed to internal opposition and rank-and-file initiatives, such as the activity of the Solidarity Movement in Poland in the 1980s or Velvet Revolution in Czechoslovakia in the late 1980s. Appreciating all the European efforts, in my article I would like to focus on the American contribution to the whole process of weakening the Soviet Union and communism in Europe. In order to do so I intend to examine three types of pressure (ideological, economic and military one) which were exerted by the former United States President Ronald Reagan on the USRR.

2) rozdziały w monografii*
?Spektakl ciał ? erotyzacja medialnych wizerunków mężczyzn w świetle intersekcjonalności?

W swojej pracy proponuję użycie teorii intersekcjonalnej w badaniach nad erotyzacją męskiego ciała w przekazach reklamowych. Intersekcjonalność pozwala na wykazanie zmian jakie zachodzą w konstruowaniu zabarwionych erotycznie wizerunków wziąwszy pod uwagę czynniki takie jak rasa, klasa, wiek czy orientacja seksualna.
Erotyzacja wizerunków mężczyzn w reklamach w świetle intersekcjonalności charakteryzuje się wewnętrzną dynamiką i zatarciem granic pomiędzy poszczególnymi tożsamościami społecznymi oraz zanikiem trwałych wyznaczników ich tworzenia. Teoria intersekcjonalna wskazuje na problem złożoności sposobu w jaki tworzy się tożsamości społeczne i kładzie nacisk na ich wielowarstwowość. Proponuje bardziej kompleksową analizę, uwzględniającą wzajemne wykluczenia lub wzmocnienia zachodzące w przypadku korelacji gender i rasy, klasy, wieku czy orientacji seksualnej.

Rozważaniu z perspektywy intersekcjonalności sprzyja zmieniające się pojęcie męskości. Utrata jednoznaczności oraz zachwianie hegemonicznej, rytualnej i definiowanej w kategoriach binarnych męskości otworzyły drogę do redefinicji tożsamości oraz pełniejszego wyrażania siebie jako istoty ludzkiej, a nie tylko w ramach skonstruowanego z perspektywy esencjalistycznej męskiego gender. Szybko rozwijająca się reklama odkryła potencjał komercyjny związany z mnożeniem się dostępnych modeli męskiej tożsamości i przyczyniła się do poszerzania tej kategorii poprzez selektywne wykorzystanie niektórych aspektów, prowadząc do zmiany spojrzenia na męskie ciało i na mężczyzn w ogóle. Pełne wewnętrznych sprzeczności i czasami tylko pozornej zmiany przekazy reklamowe bazujące często na dawnych symbolach w nowym wydaniu są świetnym materiałem do tego typu analiz.

3) prace w materiałach konferencyjnych*
?Men of Thousand Faces ? Interlocking Influences of Race, Class and Age on Changes in Representation of Males in Advertising?

Możliwość komentowania jest wyłączona.