Śliz Agnieszka

1) recenzja naukowa książki Janusza Tazbira Pokuszenie historyczne. Ze świata szabel i kontuszy [w:] ?Zagadnienia Rodzajów Literackich?, tom 54, z. 1 (107) Łódź 2011

2) recenzja naukowa książki Magdaleny Zawisławskiej Metafora w języku nauki. Na podstawie nauk przyrodniczych [w:] ?Zagadnienia Rodzajów Literackich?, t. 55, z. 1 (109) Łódź 2012;

3) recenzja naukowa książki Petera Englunda Piękno i smutek wojny. Dwadzieścia niezwykłych losów z czasu światowej pożogi [w:] ?Zagadnienia Rodzajów Literackich?, t. 55, z. 1 (109) Łódź 2012

4) artykuł ?Kobiece spojrzenie na historię na tle innych nurtów ?nowej? historii (na podstawie powieści Bambino Ingi Iwasiów?) ? (przeznaczony do publikacji książkowej, zbierającej artykuły uczestników seminarium ?Wstęp do gender studies. Społeczne i kulturowe aspekty płci?).

5) recenzja naukowa książki Danuty Szajnert Intencja autora i interpretacja ? między inwencją a atencją, ?Zagadnienia Rodzajów Literackich? 2013, t. 56, z. 1, s. 170-175.

On-line-Off-line (wstęp), ?Zagadnienia Rodzajów Literackich? 2013, t. 56, z. 2, s. 7-13

Wystąpienia

1) XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi (16. 04. 2012)
referat ?Kognitywistyczne aspekty opowiadania o historii (figury pogranicza)?

2) konferencja ?Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci? (Morawa, 5-7 lipca 2012)
referat ?Historia niekonwencjonalna ? postulat i/czy praktyka??

3) konferencja ?Problematyka i założenia metodologiczne dysertacji doktorskiej? (Łódź, maj 2013) referat pt. ?Style czytania w historii poetyki?.

Abstrakt

Wystąpienie miało na celu ukazanie czytania ? jednej z najważniejszych praktyk kulturowych ? w ujęciu interdyscyplinarnym, jako przedmiotu zainteresowania, między innymi, historii kultury, historii idei czy teorii literatury. Ewolucja, jaką czytanie przechodziło w różnych epokach historycznych, wiązała się zwłaszcza z pojawieniem się nowych mediów (jak druk, Internet) oraz zmianami fizycznej postaci książki (ewolucja od zwoju, poprzez kodeks, na ibukach skończywszy), które wpływały na wykształcenie różnych mechanizmów lektury. Na przykład, pojawienie się książki w formie kodeksu umożliwiło jednoczesne czytanie i notowanie, ułatwiło przeglądanie tekstu i wyszukiwanie informacji, czytanie wybiórcze. Jednak nie tylko pojawienie się nowych nośników tekstu determinowało określone zachowania podczas lektury. Utwory w rodzaju modernistycznego poematu Rzut kośćmi stanowiły pogwałcenie uświęconych tradycją norm wersyfikacyjnych oraz typograficznych, będąc wyzwaniem dla czytelnika przyzwyczajonego do linearnego układu tekstu. Do wypracowania nowego sposobu czytania ?zmuszały? też nowe gatunki, takie jak komiks, liberatura, powieść hipertekstowa itd. Na marginesie warto wspomnieć także o tym, jak zmieniało się czytanie (oraz kultura i procesy mentalne w ogóle) w związku z pojawieniem się Internetu. Na uwagę zasługują także zagadnienia z obszaru socjologii, na przykład problem lektury kobiet, problem ?kobiecych? gatunków, postrzegania czytania w niektórych epokach jako praktyki subwersywnej.

4) konferencja ?Kreatywność w komunikowaniu się? (Łódź, 25-26 marca 2014)
referat ?Memy słowno-obrazowe jako wyraz kreatywności użytkowników internetu? (razem z Jagodą Sałaj)

Wystąpienie poświęcone jest memom, stanowiącym nieodłączną część przestrzeni internetu (najpopularniejsze są wśród nich, dodajmy, formy słowno-obrazowe; jest to jednak tylko jedna z odmian memów). Memy reagują na szybko zmieniajacą się rzeczywistość, opisują ją i komentują, nierzadko w bardzo dowcipny sposób. Pierwsza, teoretyczna część wystąpienia miałaby na celu wprowadzenie w obecną dyskusję na temat memów, rozwijaną na gruncie wielu nauk (językoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa itd.) oraz przedstawienienie różnych klasyfikacji memów. Interesujące wydaje się także postawienie pytania czy w przypadku memów internetowych zasadne jest mówienie o jakimś nowym gatunku, a przynajmniej dostrzeżenie powinowactwa z formami dobrze zadomowionymi w genologii. Druga cześć wystąpienia koncentrowałaby się z kolei na analizie konkretnych memów, zwłaszcza zaś takich ich przykładów, które zdradzają ? by zakorzenić się w problematyce konferencji ? szczególną kreatywność ich twórców. W tle naszych rozważań na temat memów pobrzmiewać będą pytania dotyczące kultury obrazkowej, statusu słowa we współczesności, wpływu nowych mediów na rzeczywistość itd.

Możliwość komentowania jest wyłączona.