Aktualności

Zakończenie III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

28 czerwca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŁ miało miejsce uroczyste zakończenie III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”.

Na spotkanie licznie przybyli Uczestnicy III edycji Studium, Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel – pełniący funkcję Kierownika Studium oraz Rektora UŁ, a także przedstawiciele kadry dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odpowiedzialnej za przygotowanie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie do szkoleń e-learningowych oraz prowadzenie zajęć. Spotkanie poprowadziła dr Teresa Augustyniak-Górna (Koordynator Zadaniowy w projekcie).

Uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia Studium oraz certyfikaty udziału w Projekcie. Zarówno prof. Nykiel jak i dr Górna podkreślali znakomite wyniki egzaminu kończącego Studia i wyrażali nadzieję na szerokie wykorzystanie przez Uczestników zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym.

Spotkanie było także dobrą okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących Studium oraz oczekiwań odnośnie jego kontynuacji w ramach działalności podstawowej WPIA UŁ. Projekt oraz koszty organizacji spotkania współfinansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zapytanie ofertowe

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji UŁ niniejszym ogłaszam zapytanie
ofertowe w sprawie zorganizowania cateringu na zakończenie III edycji
Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego.

Zapytanie ofertowe – catering wraz z załącznikiem nr 1

Zakończenie II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

Dnia 29 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miało miejsce uroczyste zakończenie II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”. W spotkaniu uczestniczyli zarówno licznie przybyli Uczestnicy II edycji Studium, jak i przedstawiciele kadry dydaktycznej odpowiedzialnej za przygotowanie materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie do szkoleń e-learningowych i prowadzenie zajęć.

Uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia Studium oraz pamiątkowe certyfikaty. Spotkanie to było również znakomitą okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń na temat takiej formy kształcenia.

Uroczystość poprowadziła dr Teresa Augustyniak-Górna (Koordynator Zadaniowy w projekcie), która gratulowała Uczestnikom wytrwałości i znakomitych wyników egzaminów a także życzyła jak najszerszego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu zawodowym.

Projekt oraz koszty organizacji spotkania były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UWAGA!!!

17.05.2013

Szanowni Państwo,

w związku z problemami, o których informowaliśmy w komunikacie z 10 maja 2013 r. oraz faktem, iż nadal wpływają potwierdzenia zgłoszenia od osób, których dane zawierały polskie znaki, uprzejmie informujemy, że lista osób wstępnie zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Część kandydatów, poszukując na stronie internetowej wyników rekrutacji, zapoznała się z treścią komunikatu z 10 maja 2013 r. dopiero w dniu dzisiejszym.

Z tego powodu Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania powiadomień do godz. 24.00, dnia 17 maja 2013 r.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia. O wszelkich działaniach Komisji będziemy informować na bieżąco.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Członkowie: dr Teresa Augustyniak-Górna, Małgorzata Sęk
Sekretarze: Elżbieta Pilarska, Małgorzata Stankiewicz

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas rekrutacji do udziału w III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” wystąpił błąd techniczny formularza zgłoszeniowego.

W przypadku formularzy zgłoszeniowych wypełnionych danymi zawierającymi polskie znaki wystąpił błąd zapisu danych do bazy. Osobie, która wypełniła i przesłała zgłoszenie zawierające polskie znaki na ekranie wyświetlał się komunikat ?błąd zapisu”. Jednocześnie osoba taka otrzymywała email zatytułowany ?potwierdzenie zgłoszenia (…)” zawierający m.in. datę i czas rejestracji bez kolejnego numeru zgłoszenia. System nie zapisywał zgłoszeń zawierających polskie znaki i nie nadawał im kolejnego numeru zgłoszeniowego.

Wyjaśniamy, że nie należy traktować numerów zgłoszeniowych otrzymanych przez osoby, których zgłoszenia nie zawierały polskich znaków jako wiążące. Zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” o umieszczeniu na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studium oraz liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń, a nie numer zgłoszeniowy wygenerowany przez system. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ustalone na podstawie daty i czasu zgłoszenia.

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna wystąpiła o pomoc do administratora serwera pocztowego, z którego wysyłane były potwierdzenia zgłoszenia. Jednocześnie w celu usprawnienia przebiegu procesu rekrutacyjnego, w szczególności przyśpieszenia weryfikacji danych, uprzejmie prosimy, aby osoby, którym wyświetlił się komunikat ?błąd zapisu” przesłały w terminie do godz. 15.00 w środę 15 maja 2013 r. kopię otrzymanego emaila zatytułowanego ?potwierdzenie zgłoszenia (…)” na adres ptopolski@wpia.uni.lodz.pl (opcja ?prześlij dalej” w systemie pocztowym).

Prosimy traktować ten komunikat jako odpowiedź na emaile, które w tych sprawach wpłynęły do nas w dniu dzisiejszym.

Przepraszamy za wszelkie trudności i komplikacje, na które narażone były osoby uczestniczące w rekrutacji. Jednocześnie zapewniamy, że podejmiemy wszelkie starania w celu jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu. O wszelkich działaniach Komisji Rekrutacyjnej będziemy informować na bieżąco.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Członkowie: dr Teresa Augustyniak-Górna, Małgorzata Sęk
Sekretarze: Elżbieta Pilarska, Małgorzata Stankiewicz

Rejestracja kandydatów do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 10:00 rozpoczyna się rejestracja kandydatów do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
Bliższe informacje tutaj: http://wiedza.uni.lodz.pl/studium-prawa-podatkowego/rekrutacja

Zapytanie ofertowe

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji UŁ niniejszym ogłaszam zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania cateringu na zakończenie II edycji Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego.

Zapytanie ofertowe – catering wraz z załącznikiem nr 1

Protokół

Informacja o zakupie książek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że ze środków projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w realizacji którego Państwo uczestniczycie, zostały zakupione książki do Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Książki te, których wykaz poniżej załączam, są dostępne w wyodrębnionym księgozbiorze w Bibliotece WPiA UŁ. Gorąco zachęcam do korzystania z nich, ilekroć będziecie Państwo na naszym Wydziale. Będą one z pewnością cennym źródłem uzupełniającym Państwa wiedzę zdobywaną w trakcie studiów na Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego.

Koordynator zadania 4 ? Podyplomowe
Studium Prawa Podatkowego ? e-learning
dr  Teresa Augustyniak-Górna

Wykaz książek

Szkolenie

Szkolenie komputerowe dla uczestników II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning odbędzie się na parterze budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, w sali 0.39 w podanych niżej terminach:

grupa I          22 września 2012         godz. 10.00

grupa II         22 września 2012         godz. 14.00

grupa III        06 października 2012    godz. 10.00

grupa III        06 października 2012    godz. 14.00

Lista Osób przyjętych znajduje się w zakładce rekrutacja.

Zakończenie I edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

W dniu 30 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Uczestników spotkania powitał JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, który gratulował im wytrwałości i życzył możliwości szerokiego wykorzystania zdobytej wiedzy.
W spotkaniu, oprócz przybyłych Uczestników, uczestniczyli także wykładowcy, którzy prowadzili zajęcia w ramach Studium oraz kadra zaangażowana do obsługi administracyjnej i technicznej platformy do szkoleń on-line.
Uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia Studium oraz pamiątkowe certyfikaty. Spotkanie to było też dla Uczestników znakomitą okazją do bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących toku Studium, gdyż do tej pory było to możliwe jedynie w wirtualnym świecie.

Ogłoszenie

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji UŁ zamieszczam protokół z rozpoznania rynku w sprawie zorganizowania cateringu na zakończenie I edycji Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego.

Protokół

Zapytanie ofertowe

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji UŁ niniejszym ogłaszam zapytanie
ofertowe w sprawie zorganizowania cateringu na zakończenie I edycji
Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego.

Pełna treść zapytania

Ogłoszenie

W związku z zakończeniem rekrutacji do udziału w II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prezentujemy:
- listę osób wstępnie zakwalifikowanych
- listę rezerwową
- listę zgłoszeń odrzuconych

Uwaga!

Kandydaci zakwalifikowani wstępnie do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego e-learning w II edycji (2012/2013) otrzymają niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym:

  • umowę uczestnictwa w Studium
  • deklarację udziału w Projekcie
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty, wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4 Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UŁ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?), kandydaci dostarczają osobiście bądź drogą pocztową w terminie do 3 września 2012 r.

Wymagane dokumenty:
a) dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez kandydata na Uczestnika umowy uczestnictwa w Studium;
b) kwestionariusz osobowy wypełniony zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami;
c) czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu;
d) odpis albo poświadczoną przez UŁ bądź notariusza kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) deklarację udziału w Projekcie;
f) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem jego doręczenia;
g) 1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Miejsce składania bądź przesyłania dokumentów:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C

nr telefonu (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00
Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników:

Małgorzata Stankiewicz – mstank@uni.lodz.pl

Elżbieta Pilarska – epilarska@wpia.uni.lodz.pl

Osoby umieszczone na liście rezerwowej mogą zakwalifikować się wstępnie do uczestnictwa w II-ej edycji Studium tylko wtedy, gdy kandydat z listy osób wstępnie zakwalifikowanych zostanie skreślony z tej listy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 (§ 11 ust. 1 oraz § 12 Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UŁ prowadzone z wykorzystaniem ,metod i technik kształcenia na odległość??) .

Informacja o zakończeniu rekrutacji
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z par. 8 ust. 3 „Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego…” rekrutacja do II edycji Studium została zakończona.

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe opublikujemy w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji, tj do 17 maja 2012 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w rekrutacji do III edycji Studium (maj 2013 r.)

Rekrutacja na podyplomowe Studium Prawa Podatkowego już w maju!

Osoby zainteresowane udziałem w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (tj. za pomocą platformy e-learningowej)!

Informujemy, że w dniu 10 maja 2012 r. rozpoczyna się rejestracja kandydatów do II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Studia podyplomowe prowadzone w formie e-learningu to oferta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dla wszystkich zainteresowanych tematyką podatkową, którym brak czasu bądź odległe miejsce zamieszkania nie pozwalają na kontynuowanie nauki metodami tradycyjnymi.

Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry tj. od października 2012 r. do czerwca 2013 r.). Program przewiduje 203 godziny zajęć dydaktycznych przeznaczonych na komunikację uczestników Studium poprzez Internet z osobami prowadzącymi zajęcia, po uprzednim zamieszczeniu na platformie e-learningowej odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy Studium będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego.

Autorami i moderatorami zajęć są nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w tym praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową. Studia kończą się egzaminem testowym, przeprowadzonym online.

Uczestnicy Studium, którzy uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny!

W ramach każdej z trzech edycji Studium przewidziano udział 50 osób. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby pracujące, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.