Rekrutacja

W związku z zakończeniem rekrutacji do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prezentujemy:

listę osób przyjętych

listę kandydatów skreślonych oraz

listę rezerwową.

Uprzejmie informujemy, że szkolenie komputerowe dla uczestników III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning odbędzie się na parterze budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, w sali 1.28 w podanych niżej terminach:

grupa I 28 września 2013 godz. 10.00

grupa II 28 września 2013 godz. 14.00

grupa III 05 października 2013 godz. 10.00

grupa IV 05 października 2013 godz. 14.00

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” oraz listę rezerwową. Listy dostępne są poniżej.

Wyjaśniamy, że zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” o umieszczeniu na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studium oraz liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń, a nie numer zgłoszeniowy. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostały ustalone na podstawie czasu zgłoszenia i czas ten jest podany na listach.

Ponadto wyjaśniamy, że osoby, które wysłały zgłoszenia, a których nie ma na liście osób wstępnie zakwalifikowanych i liście rezerwowej, nie zdążyły przesłać zgłoszenia w czasie, kiedy rekrutacja była otwarta. Zgodnie z § 8 ust. 3 Zasad organizacji oraz rekrutacji w przypadku, gdy liczba zgłoszeń w rekrutacji do danej edycji Studium przekroczy dwukrotnie przewidzianą liczbę miejsc, możliwe jest jej wcześniejsze zakończenie. Rekrutacja została zakończona w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 10:03:03.

Przepraszamy za zaistniałe opóźnienie i wszelkie trudności, na które narażone były osoby uczestniczące w rekrutacji.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Członkowie: dr Teresa Augustyniak-Górna, Małgorzata Sęk
Sekretarze: Elżbieta Pilarska, Małgorzata Stankiewicz

lista_osób_wstępnie_zakwalifikowanych

lista_rezerwowa

Uwaga!

Kandydaci zakwalifikowani wstępnie do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego e-learning w III edycji (2013/2014) otrzymają niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym:

  • umowę uczestnictwa w Studium
  • deklarację udziału w Projekcie
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty, wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4 Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UŁ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość …), kandydaci dostarczają osobiście bądź drogą pocztową w terminie do 2 września 2013 r.

Wymagane dokumenty:
a) dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez kandydata na Uczestnika umowy uczestnictwa w Studium;
b) kwestionariusz osobowy wypełniony zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami;
c) czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu;
d) odpis albo poświadczoną przez UŁ bądź notariusza kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) deklarację udziału w Projekcie;
f) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem jego doręczenia;
g) 1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Miejsce składania bądź przesyłania dokumentów:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C
nr telefonu (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00
Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników:
Małgorzata Stankiewicz ? mstank@uni.lodz.pl
Elżbieta Pilarska ? epilarska@wpia.uni.lodz.pl

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że podczas rekrutacji do udziału w III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” wystąpił błąd techniczny formularza zgłoszeniowego.

W przypadku formularzy zgłoszeniowych wypełnionych danymi zawierającymi polskie znaki wystąpił błąd zapisu danych do bazy. Osobie, która wypełniła i przesłała zgłoszenie zawierające polskie znaki na ekranie wyświetlał się komunikat ?błąd zapisu”. Jednocześnie osoba taka otrzymywała email zatytułowany ?potwierdzenie zgłoszenia (…)” zawierający m.in. datę i czas rejestracji bez kolejnego numeru zgłoszenia. System nie zapisywał zgłoszeń zawierających polskie znaki i nie nadawał im kolejnego numeru zgłoszeniowego.

Wyjaśniamy, że nie należy traktować numerów zgłoszeniowych otrzymanych przez osoby, których zgłoszenia nie zawierały polskich znaków jako wiążące. Zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” o umieszczeniu na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do uczestnictwa w Studium oraz liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń, a nie numer zgłoszeniowy wygenerowany przez system. Lista osób wstępnie zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną ustalone na podstawie daty i czasu zgłoszenia.

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna wystąpiła o pomoc do administratora serwera pocztowego, z którego wysyłane były potwierdzenia zgłoszenia. Jednocześnie w celu usprawnienia przebiegu procesu rekrutacyjnego, w szczególności przyśpieszenia weryfikacji danych, uprzejmie prosimy, aby osoby, którym wyświetlił się komunikat ?błąd zapisu” przesłały w terminie do godz. 15.00 w środę 15 maja 2013 r. kopię otrzymanego emaila zatytułowanego ?potwierdzenie zgłoszenia (…)” na adres ptopolski@wpia.uni.lodz.pl (opcja ?prześlij dalej” w systemie pocztowym).

Prosimy traktować ten komunikat jako odpowiedź na emaile, które w tych sprawach wpłynęły do nas w dniu dzisiejszym.

Przepraszamy za wszelkie trudności i komplikacje, na które narażone były osoby uczestniczące w rekrutacji. Jednocześnie zapewniamy, że podejmiemy wszelkie starania w celu jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu. O wszelkich działaniach Komisji Rekrutacyjnej będziemy informować na bieżąco.

Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Członkowie: dr Teresa Augustyniak-Górna, Małgorzata Sęk
Sekretarze: Elżbieta Pilarska, Małgorzata Stankiewicz

III Edycja

Rekrutacja do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego już wkrótce!

Uwaga osoby zainteresowane udziałem w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (tj. za pomocą platformy e-learningowej)!

Informujemy, że w dniu 10 maja 2013 r. o godzinie 10:00 rozpoczyna się rejestracja kandydatów do III edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Studia podyplomowe prowadzone w formie e-learningu to oferta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dla wszystkich zainteresowanych tematyką podatkową, którym brak czasu bądź odległe miejsce zamieszkania nie pozwalają na kontynuowanie nauki metodami tradycyjnymi.

Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry tj. od października 2013 r. do czerwca 2014 r.). Program przewiduje 203 godziny zajęć dydaktycznych przeznaczonych na komunikację uczestników Studium poprzez Internet z osobami prowadzącymi zajęcia, po uprzednim zamieszczeniu na platformie e-learningowej odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy Studium będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego.

Autorami i moderatorami zajęć są nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w tym praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową. Studia kończą się egzaminem testowym, przeprowadzonym online.

Uczestnicy Studium, którzy uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny

W ramach każdej z trzech edycji Studium przewidziano udział 50 osób. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby pracujące, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość odbywa się dwuetapowo.

Etap I ? rejestracja kandydatów

Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ w zakładce ?Projekty UE”, który uaktywni się w momencie rozpoczęcia rekrutacji.\

O wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Studium decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.

Aby zgłoszenie zostało uznane za prawidłowe powinny być spełnione łącznie następujące warunki:
- rejestracja za pomocą właściwego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie;
- Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe;
- Kandydat powinien być osobą pracującą (dopuszcza się zatrudnienie w każdej formie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, czy też umów cywilnoprawnych, jak i samozatrudnienie);
- Kandydat powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Nazwiska pierwszych 50 osób, które dokonają prawidłowej rejestracji, zostaną umieszczone na liście kandydatów na uczestników studiów podyplomowych.

Nazwiska pozostałych osób, które w terminie dokonały prawidłowego zgłoszenia, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Etap II ? składanie wymaganych dokumentów

Kandydat staje się uczestnikiem Studium z dniem wydania przez Kierownika Studium decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, po uprzednim doręczeniu, w określonym terminie, wymaganych dokumentów tj.:
? kwestionariusza osobowego;
? odpisu albo poświadczonej przez UŁ kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;
? deklaracji udziału w projekcie;
? dwóch egzemplarzy podpisanej umowy uczestnictwa w Studium;
? zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego nie później niż 3 miesiące przed dniem jego doręczenia;
? oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu;
? 1 fotografii o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Pliki do pobrania
Zasady organizacji oraz rekrutacji na PSPP
Wzór umowy uczestnictwa w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Kwestionariusz osobowy
Program Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego

Termin składania dokumentów: do 2 września 2013 r.

Miejsce składania bądź przesyłania dokumentów:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C
nr telefonu: (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00

Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników i uczestnikami Studium :
Małgorzata Stankiewicz : mstank@uni.lodz.pl
Elżbieta Pilarska: epilarska@wpia.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje o organizacji i rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego zawarte są w Zasadach organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno ? społecznych UŁ”.

II Edycja

W związku z zakończeniem rekrutacji, prezentujemy listę osób przyjętych do II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowegolista osób przyjętych

Szkolenie komputerowe dla uczestników II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning odbędzie się na parterze budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, w sali 0.39 w podanych niżej terminach:

grupa I          22 września 2012         godz. 10.00

grupa II         22 września 2012         godz. 14.00

grupa III        06 października 2012    godz. 10.00

grupa III        06 października 2012    godz. 14.00


W związku z zakończeniem rekrutacji do udziału w II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego prezentujemy:
- listę osób wstępnie zakwalifikowanych
- listę rezerwową
- listę zgłoszeń odrzuconych

Uwaga!

Kandydaci zakwalifikowani wstępnie do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego e-learning w II edycji (2012/2013) otrzymają niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym:

  • umowę uczestnictwa w Studium
  • deklarację udziału w Projekcie
  • kwestionariusz osobowy
  • oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty, wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4 Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UŁ prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ?), kandydaci dostarczają osobiście bądź drogą pocztową w terminie do 3 września 2012 r.

Wymagane dokumenty:
a) dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej przez kandydata na Uczestnika umowy uczestnictwa w Studium;
b) kwestionariusz osobowy wypełniony zgodnie z załączonymi wyjaśnieniami;
c) czytelnie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu;
d) odpis albo poświadczoną przez UŁ bądź notariusza kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
e) deklarację udziału w Projekcie;
f) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem jego doręczenia;
g) 1 fotografię o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Miejsce składania bądź przesyłania dokumentów:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C

nr telefonu (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00
Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników:

Małgorzata Stankiewicz – mstank@uni.lodz.pl

Elżbieta Pilarska – epilarska@wpia.uni.lodz.pl

Osoby umieszczone na liście rezerwowej mogą zakwalifikować się wstępnie do uczestnictwa w II-ej edycji Studium tylko wtedy, gdy kandydat z listy osób wstępnie zakwalifikowanych zostanie skreślony z tej listy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 (§ 11 ust. 1 oraz § 12 Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego UŁ prowadzone z wykorzystaniem ,metod i technik kształcenia na odległość??) .

Informacja o zakończeniu rekrutacji
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z par. 8 ust. 3 „Zasad organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego…” rekrutacja do II edycji Studium została zakończona.

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe opublikujemy w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji, tj do 17 maja 2012 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w rekrutacji do III edycji Studium (maj 2013 r.)

Rekrutacja na podyplomowe Studium Prawa Podatkowego już w maju!

Osoby zainteresowane udziałem w Podyplomowym Studium Prawa Podatkowego prowadzonym z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (tj. za pomocą platformy e-learningowej)!

Informujemy, że w dniu 10 maja 2012 r. rozpoczyna się rejestracja kandydatów do II edycji Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego.

Studia podyplomowe prowadzone w formie e-learningu to oferta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dla wszystkich zainteresowanych tematyką podatkową, którym brak czasu bądź odległe miejsce zamieszkania nie pozwalają na kontynuowanie nauki metodami tradycyjnymi.

Studia trwają jeden rok akademicki (dwa semestry tj. od października 2012 r. do czerwca 2013 r.). Program przewiduje 203 godziny zajęć dydaktycznych przeznaczonych na komunikację uczestników Studium poprzez Internet z osobami prowadzącymi zajęcia, po uprzednim zamieszczeniu na platformie e-learningowej odpowiednich materiałów dydaktycznych.

Uczestnicy Studium będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego.

Autorami i moderatorami zajęć są nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w tym praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową. Studia kończą się egzaminem testowym, przeprowadzonym online.

Uczestnicy Studium, którzy uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.

Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone jest w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z tym udział w Studium jest dla jego uczestników całkowicie bezpłatny!

W ramach każdej z trzech edycji Studium przewidziano udział 50 osób. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby pracujące, legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość odbywa się dwuetapowo.

Etap I ? rejestracja kandydatów

Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadą równych szans, za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ w zakładce ?Projekty UE?, który uaktywni się w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

O wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w Studium decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń.

Aby zgłoszenie zostało uznane za prawidłowe powinny być spełnione łącznie następujące warunki:
- rejestracja za pomocą właściwego formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie;
- Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe;
- Kandydat powinien być osobą pracującą (dopuszcza się zatrudnienie w każdej formie, w tym w szczególności na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, czy też umów cywilnoprawnych, jak i samozatrudnienie);
- Kandydat powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Nazwiska pierwszych 50 osób, które dokonają prawidłowej rejestracji, zostaną umieszczone na liście kandydatów na uczestników studiów podyplomowych.

Nazwiska pozostałych osób, które w terminie dokonały prawidłowego zgłoszenia, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Etap II ? składanie wymaganych dokumentów

Kandydat staje się uczestnikiem Studium z dniem wydania przez Kierownika Studium decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, po uprzednim doręczeniu, w określonym terminie, wymaganych dokumentów tj.:

? kwestionariusza osobowego;
? odpisu albo poświadczonej przez UŁ kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych;
? deklaracji udziału w projekcie;
? dwóch egzemplarzy podpisanej umowy uczestnictwa w Studium;
? zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego nie później niż 3 miesiące przed dniem jego doręczenia;
? oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu;
? 1 fotografii o rozmiarach 3,5 x 4,5 cm.

Termin składania dokumentów: do 3 września 2012 r.

Miejsce składania bądź przesyłania dokumentów:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C
nr telefonu: (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 ? 15.00

Osoby ds. kontaktów z kandydatami na uczestników i uczestnikami Studium :
Małgorzata Stankiewicz : mstank@uni.lodz.pl
Elżbieta Pilarska: epilarska@wpia.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje o organizacji i rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego zawarte są w Zasadach organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu ?Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy ? oferta kierunków nauk humanistyczno ? społecznych UŁ?.