Woźniak Julita

Chciałabym Wam przekazać informację, że w dniach 13-17 stycznia 2014r. wzięłam udział w kursie Developing intercultural training skills, który odbył się w Bath, w Wielkiej Brytanii, w firmie szkoleniowej LTS training and consulting. Kurs został sfinansowany ze środków programu Grundtvig. Tematyka kursu obejmowała szereg zagadnień z obszaru międzykulturowości, w tym pojęcie kultury i komunikacji międzykulturowej oraz zagadnienia związane z opracowywaniem, realizacją i oceną treningów międzykulturowych.

Od 1-ego stycznia 2014r. realizowany jest nowy program ERASMUS+, ustanowiony na lata 2014-2020, który zastąpił program ?Uczenie się przez całe życie? (2007-2013). Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe i sportowe, jak również współpracę międzynarodową w różnych obszarach edukacji, w tym edukacji dorosłych, stanowiąc tym samym kontynuację m.in. programu Grundtvig. Nowy program będzie funkcjonował na zasadach podobnych do tych, na jakich do tej pory działał program ?Uczenie się przez całe życie?, będzie miał jednak nieco zmienioną, uproszczoną formę. Nadal będą wspierane różnego typu wyjazdy edukacyjne za granicę dla kadry, w formie projektów składanych przez organizację edukacji dorosłych (Akcja 1 – Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych), jak również projekty współpracy partnerskiej (Akcja 2 Projekty strategiczne w obszarze edukacji dorosłych). Rolę Agencji Narodowej programu Erasmus+ będzie pełniła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Szczegółowe informacje na temat nowego programu oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie (w tym ?Zaproszenie do składania wniosków?, ?Przewodnik po programie? oraz poglądowe wzory formularzy wniosków) znajdują się na polskiej stronie programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/ oraz na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. Warto zapoznać się z informacjami prezentowanymi na w/w stronach, w szczególności z poglądowymi wersjami formularzy (wersje ostateczne będą dostępne w lutym), gdyż zawierają one wskazówki n/t tego jak rozpocząć pierwsze kontakty z partnerami zagranicznymi w celu ustalenia koncepcji współpracy w ramach projektów. Terminy składania wniosków to: 17 marca 2014 dla Akcji 1 oraz 30 kwietnia 2014 dla Akcji 2.

Jeżeli ktoś z Was chciałby porozmawiać o ciekawych koncepcjach dotyczących treningów międzykulturowych (lub zasięgnąć informacji n/t programu Erazmus+), piszcie śmiało, chętnie podzielę się z Wami wiedzą zdobytą na kursie i podpowiem, od czego zacząć opracowywanie wniosku aplikacyjnego.

Julita Woźniak

I. REFERATY / KONFERENCJE:

1) ?Krytyczna Analiza Dyskursu w pragmatyce kulturowej?

- referat wygłoszony w czasie konferencji ?Pragmatyka 2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji?, Zakład Pragmatyki Językowej i Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Uniwersytet Łódzki, 20-22.09.2012r.

Abstrakt:

Pragmatyka kulturowa dowodzi iż języka nie da się sprowadzić jedynie do roli środka wyrazu i przekazu informacji, gdyż jest to także zbiór doświadczeń społecznych i magazyn informacji o rzeczywistości funkcjonujący w obszarze danej społeczności językowej. Wpływ uwarunkowań społeczno ? kulturowych na język jako system porozumiewania się może zaburzać efektywną komunikację, a w konsekwencji generować szerokie spektrum nieporozumień społecznych. Każdy akt mowy należy traktować jako ?akt kultury?, dlatego pragmatyka kulturowa proponuje interdyscyplinarne podejście do języka, inspirowane przez nauki antropologiczne, w szczególności – socjologię, psychologię czy etnografię. Aby badać język jako przekaźnik treści kulturowych, pragmatyka musi się więc konfrontować
z metodologiami tych nauk. Szczególnie ważne miejsce wśród narzędzi badawczych zajmuje krytyczna analiza dyskursu, która bada język w szerokim kontekście społecznym i ukazuje kulturowe osadzenie zjawisk językowych. Referat przedstawia możliwości zastosowania KAD do badania relacji ?język-kultura? w taki sposób, aby wykorzystując pragmatyczny aparat pojęciowy w połączeniu z adekwatnymi teoriami i metodami nauk społecznych ukazać sposób konceptualizacji i strukturalizacji rzeczywistości w danym języku.

2) ?Discursive representations of Polish migrants in the British Press?

? referat wygłoszony w czasie konferencji 1st Silesian Meeting of Young Scholars (SMYS) – Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, 18-19 marca 2013r.

Abstrakt:

The phenomenon of migration has long been the subject of scholarly attention from a variety of perspectives and disciplines, including political science, media studies, sociology, linguistics, and cultural studies. Considerable attention has been devoted to the media?s stereotypical representation of migrants and its implications for the perceptions of the public and social relations. In a present-day European context, the recent rise of xenophobia and far-right ideologies and the resulting anti-immigration discourse have become one of the major challenges to both successful intercultural communication and peaceful coexistence (Hart 2010, Verschueren 2008, Richardson and Wodak 2012, Wodak, Khosravinik, and Mral 2013, Richardson and Columbo 2013).

Data from 2011 census reveals that 546,000 people in England and Wales speak Polish, which means that Polish has become England?s second language. In January 2013 most British media outlets published reports on this fact, some of them expressing alarmist concerns over the scale of the influx of Poles. This is, however, not the first upsurge in reporting on the Polish migrants in the UK. Due to the size of the migration flows from Poland since the EU expansion in 2004, this phenomenon has frequently attracted the attention of the British media. Hence, a considerable body of literature and research has been established within various fields, and has focused on various aspects of recent Polish migration to the UK (Drinkwater and Garapich 2011).

The present Ph.D. research project draws on the current approaches to migration and its media representation, but at the same time offers a new perspective, both in terms of its methodological framework and data analysed. Starting from the assumption that media discourse is both socially constituted and socially constitutive (Wodak 2011), the author sets out to explore the representation of Polish migrants in British online newspapers during the period of ten years (May 2004 ?May 2014). The newspaper corpus comprises both broadsheets and tabloids such like: The Guardian, The Independent, The Times, The Sun, Daily Mail, Daily Mirror, Evening Standard, Daily Telegraph, Daily Star, etc. However, to examine the dialectics between the society and media discourse, the author analyses two other types of discursive representations, viz. reader?s forum comments (posted under each of the articles) and interviews with British citizens conducted in the UK.

The perspective of ?discursive pragmatics? (Zienkowski et al., 2011) and Critical Discourse Studies is adopted by the author with a view to examining how discourse reflects, represents and reconstructs social attitudes towards (and stereotypes of) Poles in Britain, and how various images along with accompanying evaluations are recontextualised in the three types of texts. To this end, the author employs the framework offered within Discourse-Historical Approach (DHA).

Lexis-Nexis will be used to select newspaper articles (and accompanying forum posts) published between May 2004 and May 2014. At the same time interviews will be conducted among British people in several cities in England (with the highest number of Polish migrants).

The corpus data will be analysed both quantitatively (with corpus linguistic tools) and qualitatively in terms of discursive strategies specified in the discourse-historical approach, namely, referential/nomination, predication, argumentation, perspectivation, and intensification/ mitigation (Wodak 2001:73).

This kind of analysis may provide answers to questions concerning different aspects of Polish ? English relations in the perspective of the recent years including anti-immigrant feeling connected with European labour market. The results of research may also point to linguistic tendencies in describing Poles residing in the UK and reveal specific attitudes of British press towards them.

3) ?Problematyka i założenia metodologiczne dysertacji doktorskiej pt.: >>Discursive representations of Polish migrants in the British Press <<?

- referat wygłoszony w czasie konferencji doktorantów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (MIHSD) oraz Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (IHSD), Uniwersytet Łódzki, 11 maja 2013;

Abstrakt:

Celem prezentowanej pracy doktorskiej jest poznanie dyskursywnym wizerunków Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii, które tworzone są przez brytyjskie media drukowane (tabloidy i tzw. gazety dużego formatu).

Zjawisko migracji Polaków do UK znacząco nasiliło się po roku 2004 w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i otworzeniem brytyjskiego rynku pracy. Jednocześnie pogarszające się perspektywy zawodowe w Polsce spowodowały, że na Wyspy Brytyjskie wyemigrowało już ponad 500 tys. Polaków. Ostatni spis powszechny ujawnił, że 546 tys. osób zamieszkujących Anglię i Walię posługuje się językiem polskim (dane te zostały podane do publicznej wiadomości w styczniu 2013r.). Oznacza to, że język polski stał się drugim najczęściej używanym językiem w Wielkiej Brytanii.

Masowy napływ Polaków do Wielkiej Brytanii nie pozostaje bez wpływu na tamtejsze społeczeństwo, które musi zredefiniować swoje wyobrażenia n/t mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Wadliwa polityka imigracyjna może doprowadzić do wzrostu ksenofobii i skrajnie prawicowych postaw wobec osób przyjezdnych. W szerokim dyskursie migracyjnym poruszane są takie kwestie jak: obciążenie socjalne kraju przyjmującego, odbieranie miejsc pracy, różnice kulturowe, trudności asymilacyjne, konieczność zaostrzenia polityki migracyjnej, itd. Media stanowią ważny element tego dyskursu, gdyż z jednej strony reprodukują głosy opinii publicznej, a z drugiej ? poprzez emitowanie określonym treści – kształtują postawy i opinie odbiorców.

Plan pracy doktorskiej zakłada przeanalizowanie sposobu, w jaki Polacy są obrazowani w prasie, a także w komentarzach umieszczanych przez czytelników na forach internetowych, pod artykułami udostępnianymi w wersji on-line. Zastosowana metodologia opiera się na podejściu dyskursywno-historycznym (Discourse-Historical Approach), w ramach którego analizuje się strategie, cele i narzędzia językowe wykorzystywane przez autorów tekstów do charakteryzowania opisywanej grupy (w tym przypadku ? polskich emigrantów w UK). Migracje ? jako zjawisko złożone i wymykające się próbom stworzenia jednej, spójnej teorii ? badane są w ramach wielu dziedzin nauki, m.in. socjologii, antropologii, geografii, historii i ekonomii. Omawiany projekt badawczy może dowieść, że perspektywa językoznawcza jest równie ważną częścią badań nad migracjami i może znacząco przyczynić się do poznania mechanizmów funkcjonowania imigrantów w obrębie społeczeństwa przyjmującego.

4) ?Migration discourse in the British press with an example of Polish migrants in the United Kingdom?

? konferencja 1st Bydgoszcz Symposium ?Discursive Constructions of Europe?, Bydgoszcz, 15 ? 16 listopada 2013r. (potwierdzone przyjęcie na konferencję)

Abstrakt:

The aim of this paper is to analyse and discuss the current approaches to Polish migrants and their media representations that occur in the British press. Due to the size of the migration flows from Poland since the EU expansion in 2004, this phenomenon has frequently attracted the attention of the British media. Hence, a considerable body of literature and research has been established within various fields, and has focused on various aspects of recent Polish migration to the UK (Drinkwater and Garapich 2011). Considerable upsurge in reporting on the Polish migrants appeared in January 2013 when the government revealed data from 2011 census, according to which 546,000 people in England and Wales speak Polish. It means that the Polish language has become England?s second language. Consequently, most British media outlets published reports on this fact, some of which expressed alarmist concerns over the scale of the influx of Poles.

This presentation illustrates a new perspective, both in terms of its methodological framework and data analysed. Starting from the assumption that media discourse is both socially constituted and socially constitutive (Wodak 2011), we explore the representation of Polish migrants in selected British online newspapers in the moment of census data publishing and before. Example newspapers comprise both broadsheets and tabloids; however, to examine the dialectics between the society and media discourse, we also analyse another type of discursive representations, viz. reader?s forum comments posted under each of the articles.

We present the perspective of ?discursive pragmatics? (Zienkowski et al. 2011) and Critical Discourse Studies with a view to examining how discourse reflects, represents and reconstructs social attitudes towards (and the stereotypes of) Poles in Britain, discussing how various images along with accompanying evaluations are recontextualised in the three types of texts. As a research method we employ the framework offered within Discourse-Historical Approach (DHA), which means that the data will be analysed both quantitatively (with linguistic tools) and qualitatively in terms of discursive strategies specified in the discourse-historical approach, namely, referential/nomination, predication, argumentation, perspectivation, and intensification/ mitigation (Wodak 2001:73).

Keywords: migration discourse, media representations, discursive representations, Discourse-Historical Perspective, Critical Discourse Studies, pragmatics

Selected references:
1) Hart, C. (2010). Critical Discourse and Cognitive Science: New Perspectives on Immigration Discourse. Basingstoke: Palgrave.
2) Richardson JE, Columbo M. (2013, forthcoming) Continuity and change in populist anti-immigrant discourse in Italy: an analysis of Lega leaflets. Journal of Language and Politics, Special Issue: Immigration in Italy.
3) Wodak, R. (2001). The discourse ? historical approach. Methods of Critical Discourse Analysis, ed. By Ruth Wodak and Michael Meyer. London: SAGE.
4) Verschueren J. (2008). Intercultural Communication and the Challenges of Migration. Routledge.
5) Zienkowski, J. et al. (2011). Discursive Pragmatics. John Benjamins Publishing Company.
6) Drinkwater, S.; Garapich, M. (2011). The TEMPO Survey of Recent Polish Migrants in England and Wales. Wiserd Data Resources. November 2011.

5) ?Wizerunek Polaków w prasie brytyjskiej ? Krytyczne Studia nad Dyskursem? (wspólnie z Pauliną Królikowską) – konferencja ?Polscy migranci w Europie?, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 28 ? 29 listopada 2013r. (potwierdzone przyjęcie na konferencję)

Abstrakt:

Celem prezentacji jest przedstawienie założeń i efektów badań w zakresie dyskursywnych reprezentacji Polskich migrantów, które konstruowane są przez prasę brytyjską. Polska migracja poakcesyjna do Wielkiej Brytanii systematycznie przykuwa uwagę tamtejszej prasy. Szczególne miejsce poświęcono jej w styczniu 2013r., kiedy zostały ogłoszone wyniki spisu powszechnego z 2011r., zgodnie z którymi język polski jest obecnie drugim najczęściej używanym językiem w Anglii i Walii.

Prezentacja ilustruje nowe podejście do badania zjawiska migracji wykorzystujące perspektywę ?pragmatyki dyskursywnej? (?discursive pragmatics? ? Zienkowski et al. 2011) i Krytycznych Studiów nad Dyskursem ? KSD (Critical Discourse Studies ? CDS). Punktem wyjścia do analizy dyskursywnej jest założenie, że dyskurs medialny jest zarówno tworzony przez zjawiska społeczne, jak i sam je współtworzy (?media discourse is both socially constituted and socially constitutive? ?Wodak 2011). Użyta rama metodologiczna określana jest jako Podejście Dyskursywno ? Historyczne (Discourse-Historical Approach ? DHA) i należy do szerokiego spektrum KSD. Zgodnie z założeniami DHA dane językowe pochodzące z reprezentatywnych artykułów prasowych analizowane są zarówno ilościowo (z wykorzystaniem narzędzi lingwistycznych) jak i jakościowo, dzięki czemu wyróżnione w tej metodologii strategie analizowane są na kilku poziomach organizacji i z uwzględnieniem różnego stopnia ich złożoności. Umożliwia to zbadanie strategii dyskursywnych wykorzystywanych przez autorów artykułów prasowych z perspektywy lingwistycznej.

Prezentowane wyniki analizy językoznawczej dotyczą wybranych artykułów prasowych opublikowanych w momencie ujawnienia wyników spisu powszechnego, jak również artykułów wcześniejszych, publikowanych w okresie od 2004 do 2013r., co umożliwia uchwycenie zmian zachodzących w prasowym dyskursie migracyjnym. Ponadto, aby uwidocznić dialektykę między społeczeństwem i dyskursem medialnym, analizie zostały poddane także wpisy na forach umieszczane pod każdym artykułem publikowanym w wersji internetowej.

Wybrane źródła:
1) Hart, C. (2010). Critical Discourse and Cognitive Science: New Perspectives on Immigration Discourse. Basingstoke: Palgrave.
2) Wodak, R. (2001). The discourse ? historical approach. Methods of Critical Discourse Analysis, ed. By Ruth Wodak and Michael Meyer. London: SAGE.
3) Verschueren J. (2008). Intercultural Communication and the Challenges of Migration. Routledge.
4) Zienkowski, J. et al. (2011). Discursive Pragmatics. John Benjamins Publishing Company.
5) Drinkwater, S.; Garapich, M. (2011). The TEMPO Survey of Recent Polish Migrants in England and Wales. Wiserd Data Resources. November 2011.

II. ARTYKUŁY:

1) ?Odezwij się, a zdradzisz mi swoją płeć. Podobieństwa i różnice między stylami konwersacyjnymi kobiet i mężczyzn? (opublikowany)

Abstrakt:

Style konwersacyjne opisywane są za pomocą językowych wyznaczników płci, które można analizować w odniesieniu do trzech aspektów języka: języka jako systemu, stylu języka
i zachowań językowych. Zachowanie językowe rozumiane jest tu jako dobór środków językowych i sposób przedstawienia treści danej wypowiedzi, której charakter jest ściśle związany z kontekstem sytuacyjnym i determinuje jej stopień zindywidualizowania.
W artykule omówiony został aspekt odmienności zachowań językowych kobiet i mężczyzn, które są przedmiotem badań językoznawczych i socjologicznych. W szczególności poruszone zostały kwestie takie jak dominacja sfery intelektu lub sfery psychiki, podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz językowe zdolności kreacyjne. Artykuł stanowi próbę przeglądu analiz teoretycznych tego zagadnienia, ukazując współczesny stan wiedzy na temat różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie zachowań językowych. Daje też okazję do refleksji nad tym, dlaczego obrazy dwóch płci w języku nie zawsze są paralelne i skąd się biorą różnice w społecznej ocenie ?męskiego? i ?kobiecego? sposobu obrazowania rzeczywistości.

2) ?Who is a migrant? The phenomenon of migration in (not only) linguistic research? (wspólnie z Pauliną Królikowską) – publikacja pokonferencyjna – 1st Silesian Meeting of Young Scholars (SMYS) – Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, 18 ? 19 marca 2013r. (oddany do recenzji)

Abstrakt:

The primary objective of the article is to provide a concise review of the most important cultural and sociopolitical studies on migration with the special focus on the linguistic aspect of the research. The phenomenon of migration has long been the subject of scholarly attention from a variety of perspectives and disciplines, including political science, media studies, sociology, linguistics, and cultural studies. For example, considerable attention has been devoted to the media?s stereotypical representation of migrants and its implications for the perceptions of the public and social relations. In a present-day global context, the research on diverse aspects of migration and its consequences has been gaining in significance due to the recent rise of xenophobia and far-right ideologies. Linguistic-oriented research on migrants? issues often reveals anti-immigration discourse that has become one of the major challenges to both successful intercultural communication and peaceful coexistence (Hart in press, Wodak and Reisgl 2001, Wodak and Sedlak 2000). The review of the results of migration scientific research in the field of linguistics draws on the current approaches to this phenomenon together with their media representations. It proves that language is not only a tool of communication but also an instrument creating discursive representations of social phenomena.

Możliwość komentowania jest wyłączona.